Vedtægter for Startfællesskabet VAT Copenhagen

§1 Navn og hjemsted

Startfællesskabets navn er VAT Copenhagen herefter kaldet Startfællesskabet. Foreningens binavne er VAP Cph og VAT København. Startfællesskabets hjemsted er den kommune hvor bestyrelsesformanden har bopæl.

§2 Formål

Startfællesskabets formål er at skabe optimale sportslige muligheder for svømning på eliteniveau.

Herudover skal startfællesskabet skabe gode sociale rammer og et attraktivt fagligt miljø for aktive, ledere, forældre og trænere, idet det sociale liv og medlemmernes fælles virke, interesse og ansvar er udgangspunkt for foreningens aktiviteter.

Startfællesskabet skal endvidere varetage de konkurrencemæssige interesser over for Dansk Svømmeunion, Danmarks Idræts Forbund, DGI og andre nationale og internationale organisationer.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages svømmeklubber, eller selvstændige afdelinger af idrætsklubber, der kan tilslutte sig Startfællesskabets formål.

§4 Optagelse

Startfællesskabets repræsentantskab beslutter efter indstilling fra en enig bestyrelse, hvorvidt ansøgning om optagelse af nye medlemsklubber skal imødekommes.

Optagelse sker med udgangspunkt i disse vedtægter efter bestyrelsens forhandling om overgangsbestemmelser, økonomiske vilkår samt eventuelle særordninger med den ansøgende klub.

§5 Udmeldelse og ophør

Udmeldelse af Startfællesskabet skal ske skriftligt til Startfællesskabets bestyrelse senest den 31. december og kan derefter først få virkning den 1. august i det følgende år. I opsigelsesperioden deltager den opsigende medlemsklub i Startfællesskabet, herunder i Startfællesskabets økonomiske drift.

Såfremt en klub har udmeldt sig af startfællesskabet og ønsker at genindtræde, skal dette ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer på et repræsentantskabsmøde.

Såfremt Startfællesskabets gæld på udmeldelsestidspunktet overstiger Startfællesskabets aktiver, kan bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal beslutte, at fristen for udmeldelse forlænges med op til et år.

Såfremt en medlemsklub ophører eller går konkurs kan medlemsklubben udtræde af Startfællesskabet med 6 måneders skriftligt varsel til bestyrelsen. Der betales kontingent mv. til udgangen af den måned, hvor udtrædelsen sker.

Startfællesskabets bestyrelse kan slette en medlemsklub i tilfælde af restance med kontingent eller andre økonomiske forpligtelser efter Startfællesskabets regler. Dette forudsætter enighed i bestyrelsen.

En medlemsklubs slettelse som følge af kontingentrestance frigør ikke for betaling af kontingent og andre økonomiske forpligtelser for perioden frem til det tidspunkt, hvor opsigelse kunne få virkning.

Ophør af medlemskabet – uanset af hvilken årsag – medfører ikke krav på andel i Startfællesskabets formue.

§6 Eksklusion

En medlemsklub kan ekskluderes af Startfællesskabet i tilfælde af overtrædelse af Startfællesskabets vedtægter eller Dansk Svømmeunions vedtægter eller af forbud eller påbud givet af Startfællesskabet eller af Dansk Svømmeunions kompetente organer med hjemmel i disses love eller vedtægter, eller såfremt Startfællesskabets bestyrelse skønner, at medlemsklubben ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem i Startfællesskabet eller i øvrigt groft har tilsidesat sine forpligtelser over for Startfællesskabet.

Beslutningen om eksklusion træffes af Startfællesskabets repræsentantskab med 2/3 flertal efter indstilling af et flertal i bestyrelsen.

§7 Kontingent og økonomi

Hver medlemsklub betaler kontingent til Startfællesskabet efter retningslinjerne vedtaget af repræsentantskabet. Retningslinjer kan kun ændres på det ordinære repræsentantskabsmøde med 2/3 stemmeflerhed.

Hver medlemsklubs kontingent fastsættes på hvert års ordinære repræsentantskabsmøde.

Ved optagelse i Startfællesskabet betales et af bestyrelsen fastsat indskud.

Startfællesskabet må ikke søge at skabe overskud for udbetaling retur til medlemmerne, men den fulde økonomi skal komme svømmerne til gode.

 

§8 Hæftelse

For Startfællesskabets forpligtelser hæfter alene Startfællesskabet. Der påhviler ikke medlemsklubberne nogen hæftelse.

§9 Medlemmernes forpligtelser

Medlemsklubberne er forpligtet til at overholde Startfællesskabets vedtægter og de af Startfællesskabets kompetente organer trufne beslutninger, herunder at oplyse om alle relevante økonomiske og medlemsmæssige forhold af betydning for startfællesskabet for eksempel indsendelse af reviderede årsregnskaber for medlemsklubben samt for evt. støtteforeninger knyttet til medlemslubben. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne herfor.

§10 Repræsentantskab - kompetence og sammensætning

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i alle Startfællesskabets anliggender. Repræsentantskabet skal varetage Startfællesskabets samlede interesser.

Hver medlemsklub vælger eller udpeger efter egne regler herom op til 4 personer til Startfællesskabets repræsentantskab. Ændringer meddeles Startfællesskabets bestyrelse skriftligt.

De aktive konkurrencesvømmere – bortset fra masterssvømmere – vælger herudover to repræsentantskabsmedlemmer. Reglerne for valg, valgbarhed mv. fastsættes af bestyrelsen efter forhandling med de aktive konkurrencesvømmere.

Personer, der vælges til repræsentantskabet, skal være fyldt 18 år, bortset fra svømmerrepræsentanter.

§11 Ordinært repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden mellem 1. september og 30. oktober på et af Startfællesskabets bestyrelse fastsat sted i en af medlemsklubbernes hjemstedskommuner.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne samt til medlemsklubberne. Dagsorden skal indeholdes i indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal meddeles skriftligt til Startfællesskabets bestyrelse og kan ikke, medmindre bestyrelsen i enighed beslutter dette, optages på dagsordenen, hvis de er modtaget senere end den 1. august.

Navne på kandidater, der ønskes opstillet til valg ved repræsentantskabsmødet skal meddeles skriftligt til Startfællesskabets bestyrelse senest 7 dage før afholdelsen af repræsentantskabsmødet. Startfællesskabets bestyrelse underretter herefter repræsentantskabsmedlemmerne om de opstillede kandidater.

Kun repræsentantskabsmedlemmerne har stemmeret på repræsentantskabsmødet. Aktive ledere, trænere, forældre og svømmere fra medlemsklubberne og fra Startfællesskabet har ret til at deltage i og tale på repræsentantskabsmødet. Dirigenten træffer afgørelse om pressens deltagelse på repræsentantskabsmødet.

§12 Dagsorden

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent.

   2. Beretning om Startfællesskabets organisatoriske virksomhed ved formanden for Startfællesskabets bestyrelse.

   3. Beretning om Startfællesskabets sportslige resultater og aktiviteter i det forløbne år samt fremtidige aktiviteter og målsætninger ved Startfællesskabets cheftræner.

   4. Aflæggelse af økonomisk årsrapport (regnskabet fremsendes til klubberne direkte sammen med indkaldelsen.)

   5. Indkomne forslag.

   6. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

   7. Valg af formand (lige år) og kasserer (ulige år).

   8. Orientering om de af medlemsklubberne udpegede bestyrelsesmedlemmer.

   9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

   10. Eventuelt.

§13 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen, når bestyrelsens flertal træffer beslutning herom, eller når mindst 6 repræsentanter skriftligt begærer dette over for bestyrelsen med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet, og hvilke beslutninger der ønskes truffet.

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til repræsentanterne med angivelse af dagsorden og med mindst 21 dages varsel.

§14 Forhandlinger

På et repræsentantskabsmøde leder dirigenten forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivning m.v.

§15 Afstemninger

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af repræsentanterne er til stede personligt eller repræsenteret ved fuldmagt. Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan møde ved et andet repræsentantskabsmedlem ifølge skriftlig fuldmagt. Intet repræsentantskabsmedlem kan råde over mere end en fuldmagt.

Beslutninger træffes, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten bestemmer andet, eller mindst 6 repræsentanter forlanger skriftlig afstemning. Afstemninger i forbindelse med personvalg – bortset fra valg af dirigent – sker skriftligt, medmindre der kun er opstillet det antal kandidater, der skal vælges.

§16 Vedtægtsændringer samt optagelse af nye medlemmer

Forslag til vedtægtsændringer samt forslag om optagelse af nye medlemsklubber skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer. Stemmer afgivet ved fuldmagt medregnes hertil.

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra samtlige bestyrelsesmedlemmer med 2/3 af de afgivne stemmer (herunder stemmer afgivet ved fuldmagt) meddele bestyrelsen bindende fuldmagt til at indlede og med bindende virkning gennemføre forhandlinger om optagelse af nye medlemmer i Startfællesskabet.

§17 Bestyrelsens sammensætning

Startfællesskabet ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer samt en repræsentant fra hver medlemsklub.

Formanden og kassereren vælges af repræsentantskabet. Hvis formanden eller kassereren får forfald, vælger de øvrige bestyrelsesmedlemmer en midlertidig formand eller kasserer indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemsklubberne, som hvert år senest fire uger før repræsentantskabsmødet skriftligt meddeler navnet på den person, der indtræder eller fortsætter i bestyrelsen.

Hvis et af de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer får forfald, kan den pågældende medlemsklub indsætte en anden i bestyrelsen indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

§18 Bestyrelsens valg og funktioner

For at opnå valg som formand eller kasserer kræves, at vedkommende kandidat opnår over 50% af de afgivne stemmer på et repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges for yderligere tre valgperioder.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af Startfællesskabet. Bestyrelsen skal arbejde i Startfællesskabets samlede interesse. Bestyrelsen repræsenterer Startfællesskabet og ikke medlemsklubberne - over for myndigheder, organisationer, presse og andre klubber. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§19 Sekretariat

Bestyrelsen ansætter cheftræner for startfællesskabet samt efter indstilling fra denne tillige andre trænere. Bestyrelsen kan herudover ansætte sekretariatsmedarbejdere, der efter bestyrelsens beslutning – og mod betaling – tillige kan udføre opgaver for medlemsklubberne.

§20 Udvalg

Udvalg og forretningsudvalg kan nedsættes af bestyrelsen, der beskriver udvalgenes opgaver. Udvalgene varetager opgaver inden for nærmere afgrænsede områder besluttet af bestyrelsen. Bestyrelsen afgør selv sammensætningen af disse udvalg.

§21 Dansk Svømmeunion

Startfællesskabet fungerer efter de regler og retningslinjer for startfællesskaber, der er vedtaget af Dansk Svømmeunion.

Såfremt unionens regler eller retningslinjer ændres, er Startfællesskabets bestyrelse berettiget til at indrette Startfællesskabet i overensstemmelse hermed, idet repræsentantskabet snarest skal underrettes herom. Om nødvendigt skal repræsentantskabet behandle sagen på et ordinært eller ekstraordinært møde.

§22 Tegningsregel

Startfællesskabet tegnes af formanden eller kassereren og et bestyrelsesmedlem i forening.

§23 Regnskabsår

Startfællesskabets regnskabsår er 1. august til 31. juli.

§24 Revision

Årsregnskabet (årsrapporten) skal revideres af en revisor, der vælges af repræsentantskabet for ét år ad gangen valgt revisor. Den pågældende må ikke være bestyrelsesmedlem i Startfællesskabet eller indtage ledende poster i medlemsklubberne.

§25 Opløsning

Til vedtagelse af Startfællesskabets opløsning gælder samme regler som for vedtægtsændringer. Startfællesskabets formue fordeles efter at alle forpligtelser er opfyldt efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse.

§26 Intern voldgiftsret

Startfællesskabet etablerer en intern voldgiftsret, der har til opgave at afgøre uoverensstemmelser eller tvister mellem Startfællesskabets medlemmer indbyrdes eller mellem medlemmerne og Startfællesskabet.

Regelsættet for den interne voldgiftsret udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet. Sager, der kan behandles ved Dansk Svømmeunions Appeludvalg, kan ikke indbringes for Startfællesskabets interne voldgiftsret.

§27 Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft den 12. maj 2009.

Vedtægterne er senest revideret den 3. marts 2018.

Tagged under Vedtægter

Log In or Sign Up