Referat

Dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde 8. marts 2017

1) Vedtægtsændring: genindtræden i startfællesskabet
Såfremt en klub har udmeldt sig af startfællesskabet og ønsker at genindtræde, skal dette ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer på et repræsentantskabsmøde.

2) Afstemning om de klubber, der ønsker at genindtræde


Startfællesskabets formand, Torben Hjalholt, bød velkommen til de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer og foreslog Jens Klarskov som dirigent. Jens Klarskov valgtes herefter som dirigent.

Dirigenten indledte med at undersøge, om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Mødeindkaldelsen er fremsendt via mail til de fem moderklubber den 14. februar 2017.

Et af medlemmerne i startfællesskabet, Glostrup Svømmeklub (GSK), protesterede mod mødets afholdelse, da det efter klubbens opfattelse blev varslet for sent i forhold til par. 13 i vedtægterne, idet indkaldelsen blev sendt til moderklubberne og ikke til repræsentantskabsmedlemmerne, således som vedtægterne foreskriver.

Dirigenten kunne af flere grunde ikke støtte GSKs indsigelse og tilsidesatte den derfor.

Dette skyldes,

at GSK allerede i efteråret 2016 valgte fire repræsentanter til det ordinære repræsentantskabsmøde, og at GSKs formand uden nogen praktiske vanskeligheder kunne have sikret, at indkaldelsen blev videresendt til dem. Dirigenten gjorde særligt opmærksom på, at der ikke efter startfællesskabets vedtægter er noget krav om, at der skal vælges nye repræsentanter fra klubberne i forbindelse med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,

at moderklubberne via mange års praksis har modtaget og videreformidlet indkaldelser til repræsentantskabsmøder på repræsentanternes vegne, og dermed har fået fuldmagt hertil. Ingen har tidligere opponeret mod dette, heller ikke GSK,

at der er adskillige eksempler på, at moderklubberne, herunder GSK, først giver meddelelse om navne på deres fire repræsentanter senere end 21 dage før repræsentantskabsmøderne, således at repræsentanterne i disse tilfælde ikke har kunnet modtage indkaldelse til repræsentantskabsmøder mindst 21 dage før mødedatoen, hvilket ingen har protesteret over eller udtrykt betænkeligheder ved, heller ikke GSK, og

at startfællesskabets fuldmagtsregler muliggør, at hver moderklub alene behøver at  stille med to personer for at kunne benytte alle sine stemmer ved et repræsentantskabsmøde, hvilket ikke synes uoverkommeligt - heller ikke selv om klubbens repræsentanter (i overensstemmelse med mangeårig paksis) modtager meddelelse mindre end 21 dage før mødedatoen.

Dirigenten konstaterede tillige, at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt, da 18 ud af ialt 22 mulige repræsentanter var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt.

Det drejede sig om:
Svømmerrepræsentanterne Nanna Drewsen og Daniel Sørensen
Fra GSK: Camilla Dahl
Fra AIF: Peter Mathiesen, Mie Mathiesen og Kirsten Sandholdt
Fra VI39: Carl Eltorp, Kim Henriksen, Hans V. Jensen og Stinna Mortensen
Fra STT: Bent Stanley Madsen, Henriette Nielsen, Jesper Nielsen og Helle Cornelius-Knudsen
Fra MK31: Tommy Jensen, Marianne Jensen, Dorthe B. Olsen og Jens Henrik Larsen.

Ad pkt 1. Genindtræden i startfællesskabet
Formanden oplyste, at alle fem moderklubber havde udmeldt sig inden årsskiftet 2016/2017, da der var usikkerhed om mulighederne for at fortsætte samarbejdet efter 1. august 2017. Efterfølgende var fire af klubberne blevet enige om at forsøge at fortsætte samarbejdet i regi af startfællesskabet, men man løb på det problem, at der ikke var regler i vedtægterne for genindtræden i startfællesskabet. Derfor foreslog de fire moderklubber, at der blev lavet en vedtægtsbestemmelse som håndterede denne situation. Forslaget skulle ses i sammenhæng med forslag to, der - hvis forslag nummer et blev vedtaget - ville muliggøre en hurtig afklaring af, hvilke moderklubber, der ønskede at genindtræde og dermed fortsætte samarbejdet i den kommende sæson.

Dirigenten oplyste, at der til forslagets vedtagelse krævedes 2/3 af de afgivne stemmer, jfr. vedtægternes par. 16.

Ingen ønskede skriftlig afstemning.

De 17 afgivne stemmer støttede forslaget, og GSKs repræsentant undlod at stemme. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var vedtaget.

Formanden takkede for opbakningen til forslaget.

Ad pkt. 2. Afstemning om de klubber, der ønsker at genindtræde
Formanden foreslog, at klubberne enkeltvis blev spurgt, om de ønskede genindtræden efter den netop godkendte vedtægtsbestemmelse.

Ingen ønskede skriftlig afstemning.

AIF ønskede genoptagelse. Der var 15 stemmer for.
VI39 ønskede genoptagelse. Der var 14 stemmer for.
MK31 ønskede genoptagelse. Der var 14 stemmer for.
STT ønskede genoptagelse. Der var 14 stemmer for.

Moderklubberne afstod fra at afgive stemme om deres egen genoptagelse.

GSK ønskede ikke genoptagelse.

Dirigenten konstaterede, at alle fire moderklubber, der ønskede genoptagelse, havde opbakning fra mere end 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, og at STT, AIF, MK31 og VI39 derfor er genoptaget i startfællesskabet, der således kan fortsætte efter 31. juli.

Dirigenten opfordrede GSK til at genoverveje sin beslutning om ikke at genindtræde i startfællesskabet.

Ingen ønskede herefter ordet, og dirigenten afsluttede mødet med at takke forsamlingen for god ro og orden.

Formanden takkede alle for fremmødet og udtrykte ønske om et godt samarbejde resten af sæsonen og i den kommende sæson.

Mødet afsluttedes kl. 19.45.

København, den 13. marts

Log In or Sign Up